Inburgering en naturalisatie: ontheffing psychische of lichamelijke belemmering

Namens de IND vragen we graag aandacht voor het feit dat de inburgeringstaken vanaf 1 januari 2013 niet meer door de gemeente worden uitgevoerd, maar door DUO.

Met ingang van 1 januari 2013 kan de verzoeker om naturalisatie op vier manieren aantonen dat hij ontheven is van het inburgeringsvereiste in het kader van naturalisatie op grond van psychische of lichamelijke belemmeringen.

Dit zijn de volgende vier manieren:

 1. Medisch advies Argonaut
  Sinds 1 januari 2013 is Argonaut de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen medisch adviseur. Een medische advies afgegeven door Argonaut is voldoende voor naturalisatie, mits er is voldaan aan de vormvereisten (zie medisch protocol) en het niet ouder is dan zes maanden op het moment van indiening van het verzoek.
  Mocht betrokkene geen medisch advies hebben en wil wel een beroep doen op deze ontheffingsgrond: betrokkene moet zelf zich wenden tot Argonaut voor het laten opmaken van een medisch advies. Het aanvraagformulier voor een medisch onderzoek is te vinden op www.argonautadvies.nl. Andere informatie over het medisch onderzoek is te vinden op www.argonaut.nl.
 2. Medisch advies gemeentearts
  Dit is het medisch advies van een tot 1 januari 2013 door de burgemeester aangewezen arts. Hoewel de inburgeringstaken vanaf 1 januari 2013 niet meer door de gemeenten worden uitgevoerd, maar door DUO, is het niet ongebruikelijk dat een verzoeker vóór 31 december 2012 reeds is begonnen met een medisch traject (bij de gemeentearts) en ná 1 januari 2013 in het bezit is gesteld van een medisch advies van de gemeentearts. Dit is onder andere mogelijk wanneer de verzoeker binnen de daartoe gestelde termijn het inburgeringstraject nog niet heeft (had) afgerond op 31 december 2012. Een medisch advies afgegeven door de gemeentearts is goed voor naturalisatie, mits er is voldaan aan de vormvereisten (zie medisch protocol) en het niet ouder is dan zes maanden op het moment van indiening van het verzoek.
 3. Beschikking DUO (op grond van artikel 6, eerste lid onder a, Wet inburgering)
  Dit is een beschikking van DUO waarin staat dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de betrokkene ontheft van de inburgeringsplicht omdat hij heeft aangetoond dat hij door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Deze beschikking is goed voor naturalisatie, mits de beschikking niet ouder is dan drie jaar op het moment van indiening.
 4. Beschikking college B&W (op grond van artikel 6, eerste lid, Wet inburgering zoals deze luidde tot 1 januari 2013)
  Als de verzoeker inburgeringsplichtig is geweest conform de Wet inburgering, zoals die luidde tot 1 januari 2013, is het mogelijk dat er in het kader van deze wet een beschikking is afgegeven door het college van B&W waarin staat dat betrokkene door het college B&W is ontheven van de inburgeringsplicht omdat hij heeft aangetoond dat hij door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap, blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen. Deze beschikking is goed voor naturalisatie, mits de beschikking niet ouder is dan drie jaar op het moment van indiening.

Overigens is het wel zo dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor alle mensen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. In die gevallen kan de gemeente dus ook nog de ontheffing geven. In het algemeen kun je zeggen dat iemand voor 1 januari 2013 is gestart als hij voor die datum een afspraak heeft gemaakt. Verder moet er een advies zijn gegeven op basis van het Protocol medische advisering. De vormvereisten staan beschreven in de Handleiding RWN.